Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenie

1. Prevádzkovateľ osobných údajov podľa článku 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) je spoločnost FIOCCO DI NEVE s.r.o., IČO: 02670623, DIČ: CZ02670623, se sídlem Kytlická 760/25, 190 00 Praha (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú

Adresa: Kytlická 760/25, 190 00 Praha, Česká Republika

Email: info@fioccodineve.info

Telefónne číslo: +420 602 489 812

3. Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na konkrétny identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viac konkrétnych fyzických, fyziologických, genetických, mentálnych ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita tejto fyzickej osoby.

4. Správca nevymenoval zodpovednú osobu. Kontaktné údaje správcu sú:

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1. Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Právny dôvod a účel spracúvania osobných údajov

1. Právnym dôvodom spracúvania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. a) b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. , o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednaniu tovaru alebo služby.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju vykoná správca,
 • zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie iných marketingových aktivít.

3. Neexistuje žiadne / individuálne automatické rozhodovanie správcu v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste udelili svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie do 10 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajú sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • poskytovanie marketingových služieb.

2. Prevádzkovateľ nezamýšľa / nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových/cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 GDPR.
 • právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR, prípadne obmedzenia spracúvania podľa článku 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v článku III týchto podmienok.

2. Taktiež máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Súhlasíte s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom online formulára. Zaškrtnutím zmluvy potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu obchodných podmienok zverejní na svojej internetovej stránke a zároveň Vám zašle novú verziu týchto obchodných podmienok na e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 18.3.2021.